مجازات تولید ، نگهداری ، حمل ، خرید و فروش و مصرف مواد مخدر

مجازات تولید ، نگهداری ، حمل ، خرید و فروش و مصرف مواد مخدر ، با وکیل وطن دوست :

انواع مواد مخدر

مواد مخدر یا اوپیوید ها به ۲ دسته سنتتیک و طبیعی تقسیم می شوند.

از مواد مخدر طبیعی می توان تریاک، شیره و سایر مشتقات آن را نام برد و از مواد مخدر صنعتی یا سنتتیک از هروئین و مورفین می توان نام برد. در دوران اخیر مشتقات آمفتامین ها یا روان گردان ها را هم به مواد مخدر افزوده اند که با نام کلی شیشه از آنها یاد می شود.

آمفتامین ها باعث برانگیختگی روحی روانی و توهم شدید در افرادی که آن را استفاده می کنند. می شود و می تواند به جنایت در اثر خاصیت روان گردانی آنها هم منتهی شود.

مجازات تولید ، نگهداری ، حمل ، خرید و فروش و مصرف مواد مخدر

مواد مخدر طبیعی اما بیشتر خاصیت نارکتیک یا سرخوشی و ضد درد دارند. از همین رو تریاک را از دیر باز برای مصارف پزشکی و به ویژه کاهش درد به کار می بردند.

مواد مخدر صنعتی مثل مورفین و هروئین با نسبت مواد مخدر طبیعی مثل تریاک وابستگی شدید تری در فرد مصرف کننده ایجاد می کند. و درصد بسیار کمی از معتادین به مواد مخدر صنعتی می توانند ترک اعتیاد کنند.

استفاده از مواد مخدر طبیعی در بعضی از شهرستان های ایران نه تنها متداول است. بلکه هیچ گونه قبحی هم در آن شهرستان ها نداردو بنابراین به طور گسترده ای استفاده می شود.

مجازات تولید ، نگهداری ، حمل ، خرید و فروش مواد مخدر در قانون

وکیل متخصص امور کیفری : قانون مبارزه با مواد مخدر کلیه اعمال مرتبط با مواد مخدر را جرم اعلام کرده است. که در ادامه بطور جداگانه هریک از آنها را بررسی میکنیم:

۱. کشت خشخاش و کوکا

به هر انگیزه ای که باشد جرم محسوب می شود و مطلقاً ممنوع است. ولی کشت شاهدانه جرم نیست مگر به انگیزه تولید مواد مخدر باشد.
مجازات کشت خشخاش و کوکا و شاهدانه برای تولید مواد مخدر برای بار اول جزای نقدی. برای بار دوم جزای نقدی و ۳۰ تا ۷۰ ضربه ۳۰ تا ۷۰ ضربه شلاق . برای بار سوم جزای نقدی و ۱ تا ۷۰ ضربه شلاق و ۲ تا ۵ سال حبس و برای بار چهارم مجازات آن اعدام است.

۲. نگهداری ، مخفی یا حمل بزر گرز یا خشخاش و یا شاهدانه

با انگیزه تولید مواد و برگ کوکا جرم بوده و مجازات آن جزای نقدی و ۱ تا ۷۰ ضربه شلاق می باشد.

۳. واردات و صادرات و تولید و ساخت و یا فروش و توزیع بنگ ، چرس ، تریاک ، شیره ، سوخته و تفاله تریاک

جرم بوده و مجازات آن متناسب با مقدار مواد تعیین می شود.

 1. تا ۵۰ گرم جزای نقدی و تا ۵۰ ضربه شلاق
 2. بیش از ۵۰ گرم تا نیم کیلوگرم جزای نقدی و ۲۰ ۲- تا ۷۴ ضربه شلاق و درصورت صلاحدید دادگاه تا ۳ سال حبس.
 3. بیـش از نیم کیلو تا ۵ کیلوگرم جزای نقدی و تا ۵۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۳ تا ۱۵ سال حبس.
 4. بیش از ۵ کیلوگرم آن اعدام و مصادره اموال است و درصورتی که مرتکب برای اولین بار مرتکب این جرم شده باشد. و موفق به فروش و توزیع مواد نیز نشده باشد و مقدار مواد بیست کیلو و کمتر باشد مجازات او به حبس ابد و ۷۴ ضربه شلاق و مصادره اموال تبدیل می شود.

۴. حمل و نگهداری ، خرید و مخفی کردن تریاک ، بنگ ، چرس ، شیره ، سوخته و تفاله تریاک

جرم بوده و مجازات آن متناسب با مقدار مواد به شرح ذیل است.

 1. تا ۵۰ گرم جزای نقدی و تا ۵۰ ضربه شلاق.
 2. بیـش از ۵۰ گرم تا نیم کیلوگرم جزای نقدی و ۱۰ تا ۷۴ ضربه شلاق.
 3. بیش از نیم کیلو تا ۵ کیلوگرم جزای نقدی و تا ۴۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۲ تا ۵ سال حبس.
 4. بیـش از ۵ کیلو تا ۲۰ کیلوگرم جزای نقدی ، ۵۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۵ تا ۱۰ سال حبس و درصورت تکرار برای بار دوم مجازات مصادره اموال نیز اضافه شده و در مرتبه سوم مجازات اعدام و مصادره اوموال اضافه می شود.
 5. بیش از ۲۰ کیلو تا ۱۰۰ کیلوگرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند ۴ به ازاء هر کیلوگرم دو میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه‌می‌گردد. و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال.
 6. بـیش از ۱۰۰ کیلوگرم، علاوه بر مجازات جزای نقدی و شلاق مقرر در بندهای ۴ و ۵ حبس ابد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال

۵. ساخت و تولید ، توزیع ، صادرات و واردات ، ارسال و خرید و فروش هروئین، مرفین، کوکائین، و دیگر مشتقات شیمیائی مرفین و کوکائین :

 1. تا ۵ سانتی گرم، جزای نقدی و تا ۵۰ ضربه شلاق.
 2. بیش از ۵ سانتی گرم تا ۱ گرم، جزای نقدی و ۳۰ تا ۷۰ ضربه شلاق.
 3. بیـش از ۱ گرم تا ۴ گرم، جزای نقدی و ۲ تا ۵ سال حبس و ۳۰ تا ۷۰ ضربه شلاق.
 4. بیش از ۴ گرم تا ۱۵ گرم، جزای نقدی و ۵ تا ۸ سال حبس و ۳۰ تا ۷۴ ضربه شلاق.
 5. بیـش از ۱۵ گرم تا ۳۰ گرم، جزای نقدی و ۱۰ تا ۱۵ سال حبس و ۳۰ تا ۷۴ ضربه شلاق.
 6. بـیش از ۳ گرم، اعدام و مصادره اموال و درصورتی که برای بار اول باشد و مرتکب موفق به توزیع و فروش مواد نشده باشد. و مقدار آن بیش از ۳۰ گرم نبوده باشد درصورت جمع تمام شرایط مذکور و یا اینکه قصد توزیع و فروش با توجه به کیفیت و مسیر حمل و نقل احراز نشود مرتکب به حبس ابد و مصادره اموال محکوم خواهد شد.

۶. مجازات قاچاق مواد مخدر بطور مسلحانه اعدام است

۷. مجازات وارد کردن مواد مخدر به داخل زندان یا اردوگاه بازپروری معتادین اشد مجازات مذکور در موارد فوق است.

۸. استفاده از واحد صنعتی ، تجاری ، خدماتی و مسکونی شخص جهت تولید و توزیع مواد مخدر

یا در اختیار دیگری قرار دادن آن جهت موارد مذکور موجب لغو موافقت اصولی و پروانه بهره برداری واحد صنعتی یا جواز کسب واحد تجاری و خدماتی شده و آن مکان به نفع دولت ضبط می شود.

۹. دایر کردن مکان جهت استعمال مواد مخدر

موجب محکومیت به جزای نقدی ، ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق ، ۱ تا ۲ سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی است.

۱۰. اعتیاد جرم است

و مرتکب به جزای نقدی و تا ۳۰ ضربه شلاق محکوم می شود. ولی به معتادین اجازه داده می شود به مراکز ترک اعتیادی که از طرف وزارت بهداشت تعیین شده مراجعه و نسبت به درمان و ترک اعتیاد خود اقدام نمایند. و در مدت ترک اعتیاد تحت تعقیب قرار نمی گیرند.

۱۱. استعمال مواد مخدر در اشخاص غیر معتاد

جرم بوده و مجازات آن در مواد مخدر سنتی مثل تریاک و بنگ و… ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی و در مورد مواد مخدر صنعتی مثل هروئین و کوکائین و… ۵۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی می باشد.

۱۲. واردات ، ساخت و خرید و فروش آلات و ادوات تولید و استعمال مواد مخدر

جرم بوده و مرتکب به جزای نقدی و ۱۰ تا ۵۰ ضربه شلاق محکوم می شود.

۱۳. پناه دادن به متهمی که به جرم مواد مخدر تحت تعقیب

و مخفی کردن یا فراری دادن او اگر عالما و عامدا باشد جرم بوده مجازات آن یک چهارم تا یک دوم مجازات شخصی است. که او را فراری داده یا به او پناه داده است و اگر مجازات متهم اصلی حبس ابد باشد. به ۴ تا ۱۰ سال حبس و در مورد اعدام به ۱۰ تا ۱۵ سال حبس محکوم می شود . اگر شخص کمک کننده از بستگان درجه ۱ متهم باشد مجازاتش از یک دهم مجازات متهم اصلی بیشتر نخواهد شد.

۱۴. پاپوش درست کردن

اگر کسی مواد مخدر یا آلات و ادوات استعمال آن را در محلی قرار دهد تا شخص دیگری را متهم کند. (پاپوش درست کند) به حداکثر مجازات همان جرم محکوم می شود.

چرا مصرف مواد مخدر جرم است؟

چون مواد مخدر در فرد مصرف کننده ایجاد وابستگی می کند و پس از مدتی این وابستگی به اعتیاد می انجامد بنابراین فرد مصرف کننده برای به دست آوردن آن از هیچ عملی فرو گذار نمی کند. و این درباره افرادی که مواد مخدر صنعتی را استفاده می کنند شدیدتر است در روانگردان ها اما صرف مصرف آنها می تواند به جرم و بزه منتهی شود چون توهم ناشی از مصرف بعضی از آنها می تواند فرد را به کشتن، ضرب و جرح یا دزدی از دیگران وادار کند.

جزای نقدی هر سه سال یکبار با توجه به شاخص بانک مرکزی افزایش می یابد و مبلغ قید شده در قانون در حال حاضر فراتر از جزای نقدی پیش بینی شده در احکام می باشد.

متاسفانه علی رغم تلاش های بسیار نیروی انتظامی و پلیس مبارزه با مواد مخدر باز هم افراد زیادی مرتکب جرایم مربوط به مواد مخدر می شوند.

نحوه گرفتن تخفیف مجازات

البته قانون شرایط خاصی را برای تخفیف مجازات جرایم مربوط به مواد مخدر قائل شده است:

درصورت وجود جهات تخفیف مثل عدم سابقه کیفری ، همکاری با ماموران و مراجع قضایی و‌.. دادگاه می تواند مجازات را تا نصف حداقل مجازات آن جرم کاهش دهد. مجازات حبس ابد به ۱۵ سال حبس کاهش پیدا کرده و در مورد اعدام درخواست عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال می شود.

همانطور که ملاحظه کردید مواد مخدر در دسته های مختلف طبقه بندی می شود و همچنین مجازات آن به تناسب وزن و میزان آن و با توجه به دفعات تکرار جرم تعیین می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص جرایم مرتبط با مواد مخدر با وکیل سارا وطن دوست در تماس باشید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.