مجازات جعل مدرک تحصیلی در قانون ایران

مجازات جعل مدرک تحصیلی  : همانند همه ی جرائم، مجرم در جرم جعل مدرک تحصیلی نیز هدف خاصی را دنبال میکند. اهدافی نظیر کسب یا ارتقای مقام شغلی و بالتبع افزایش حقوق و مزایا و کسب منزلت اجتماعی و… . در این مقاله با وکیل کیفری به طور جامع به بررسی این جرم میپردازیم.  مواد مذکور اشاره به قانون مجازات اسلامی دارد.

جعل مدرک تحصیلی و مجازات آن

واژه جعل به معنای دگرگون کردن و منقلب کردن است. ومفهوم حقوقی آن قلب متقلبانه حقیقت به زیان دیگری است. (این زیان  بالقوه است نه بالفعل یعنی ورود ضرر شرط نیست و قابلیت ورود ضرر برای تحقق این جرم کفایت میکند.)

مجازات جعل مدرک تحصیلی

ماده523 کتاب پنجم انجام مصادیقی چون:

 • خراشیدن ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی.

 • تراشیدن.

 • قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا ساییدن.

 • به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه ی صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب تقد یم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقی قی یا الصاق نوشته ای به نوشته ی دیگر.

ماده 577

ماده 527 نیز خصوص مجازات جعل مدرک تحصیلی بیان میدارد:

هرکس مدارک اشتغال به تحصیل، فارغ التحصیلی، تاییدیه، ریز نمرات تحصیلی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور و یا ارزشنامه های تحصیالت خارجی را جعل کند و یا با علم به جعل بودن مورد استفاده قرار دهد عالوه بر جبران خسارت، به حبس از یک  تا سه سال محکوم می شود.  الزم به ذکر است جعل مدارکی چون :

 • مدرک تحصیلی پایین تر (دیپلم).

 • مدارک موسسات کمک آموزشی مدارک حوزوی.

 • مدارک موسسات زبانهای خارجی و… .

جعل در سند غیر رسمی یا عادی تلقی شده و مشمول ماده 536 میشود. و مرتکب عالوه بر جبران خسارت وارده به حبس از 6 ماه تا ۲سال یا به سه تا دوازده میلیون لایر جزای نقدی محکوم خواهد شد.(نرخ جزای نقدی متناسب با تورم تغییر پذی ر است.)

ذکر چند نکته

 1. در تحقق جرم جعل مدرک تحصیلی منتفع شدن مجرم از عمل مجرمانه اش شرط نیست. به عبارت دیگر در فرض ارائه مدرک به منظور استخدام شدن،به صرف ارائه مدرک جرم محقق میگردد ولو فرد استخدام نشود.
 2. جعل و استفاده از سند مجعول ۲ جرم است و کسی که هم مدرک تحصیلی را جعل کند و هم استفاده کند به دو مجازات محکوم میشود.
 3. با اثبات جعلی بودن مدارک تحصیلی عالوه بر خود مدرک کلیه اقدامات و امتیازات حاصله از آن در هر سطح و در هر سازمانی که باشد بلااثر میشود.
 4. طرح شکواییه جعل درصورتی که مستند شکایت کپی مدرک باشد نه اصل آن، منجر به صدور قرار منع تعقیب میشود زیرا جعل فقط وقتی قابل قبول است که از روی اصل مدرک باشد نه از روی کپی مگر اینکه کپی برابر با اصل شده باشند البته در اینصورت میتوان محکومیت متهم را طبق ماده واحده قانون مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی از مقام تعقیب خواستار شد که بیان میدارد:

“استفاده از عناوین علمی دکتر، مهندس و مانند اینها که شرایط اخذ آن مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین می گردد توسط هر فرد برای خود مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی داخلی و یا خارجی مورد تأیید رسمی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقالب فرهنگی میباشد. مرتکبین استفاده غیر مجاز از عناوین علمی مذکور به مجازات ماده (556 )فصل هشتم کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی محکوم خواهندشد.”

 

۵.از لحاظ قواعد عمومی مجازات ها این جرم درجه ۵ و داری مجازات تبعی (محرومیت از حقوق اجتماعی) است و در خصوص مجرم این جرم امکان استفاده از نهاد های ترمیمی ای چون تعویق صدور حکم،تعلیق اجرای مجازات وعفو وجود دارد.

۶ .ماده ۵۳۱ به کسانی که پیش از آغاز تعقیب از اعمال خود پشیمان شده و مقامات مربوطه را مطلع کنند و سایر مرتکبین را معرفی کنند یا بعد از تعقیب زمینه دستگ یری آنها را فراهم کنند.وعده تخفیف یا حتی معافیت را داده است .

۷.شایان ذکر است در چند سال اخیر سامانه https://estelam.msrt.ir/ به منظور راستی آزمایی مدارک تحصیلی به صورت آنالین راه اندازی شده است. اما به نظر میرسد عدم اطالع کافی عموم از وجود چنین سامانه ای باعث شده است. همچنان افرادی در صدد جعل مدرک تحصیلی با اندیشه بهره مندی از آن برآیند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.