مجازات جعل مدرک تحصیلی در قانون ایران

مجازات جعل مدرک تحصیلی  : همانند همه ی جرائم، مجرم در جرم جعل مدرک تحصیلی نیز هدف خاصی را دنبال میکند. اهدافی نظیر کسب یا ارتقای مقام شغلی و بالتبع افزایش حقوق و مزایا و کسب منزلت اجتماعی و… . در این مقاله با وکیل کیفری به طور جامع به بررسی این جرم میپردازیم.  مواد مذکور اشاره به قانون مجازات اسلامی دارد.

جعل مدرک تحصیلی و مجازات آن

واژه جعل به معنای دگرگون کردن و منقلب کردن است. ومفهوم حقوقی آن قلب متقلبانه حقیقت به زیان دیگری است. (این زیان  بالقوه است نه بالفعل یعنی ورود ضرر شرط نیست و قابلیت ورود ضرر برای تحقق این جرم کفایت میکند.)

مجازات جعل مدرک تحصیلی

ماده523 کتاب پنجم انجام مصادیقی چون:

 • خراشیدن ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی.

 • تراشیدن.

 • قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا ساییدن.

 • به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه ی صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب تقد یم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقی قی یا الصاق نوشته ای به نوشته ی دیگر.

ماده 577

ماده 527 نیز خصوص مجازات جعل مدرک تحصیلی بیان میدارد:

هرکس مدارک اشتغال به تحصیل، فارغ التحصیلی، تاییدیه، ریز نمرات تحصیلی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور و یا ارزشنامه های تحصیالت خارجی را جعل کند و یا با علم به جعل بودن مورد استفاده قرار دهد عالوه بر جبران خسارت، به حبس از یک  تا سه سال محکوم می شود.  الزم به ذکر است جعل مدارکی چون :

 • مدرک تحصیلی پایین تر (دیپلم).

 • مدارک موسسات کمک آموزشی مدارک حوزوی.

 • مدارک موسسات زبانهای خارجی و… .

جعل در سند غیر رسمی یا عادی تلقی شده و مشمول ماده 536 میشود. و مرتکب عالوه بر جبران خسارت وارده به حبس از 6 ماه تا ۲سال یا به سه تا دوازده میلیون لایر جزای نقدی محکوم خواهد شد.(نرخ جزای نقدی متناسب با تورم تغییر پذی ر است.)

ذکر چند نکته

 1. در تحقق جرم جعل مدرک تحصیلی منتفع شدن مجرم از عمل مجرمانه اش شرط نیست. به عبارت دیگر در فرض ارائه مدرک به منظور استخدام شدن،به صرف ارائه مدرک جرم محقق میگردد ولو فرد استخدام نشود.
 2. جعل و استفاده از سند مجعول ۲ جرم است و کسی که هم مدرک تحصیلی را جعل کند و هم استفاده کند به دو مجازات محکوم میشود.
 3. با اثبات جعلی بودن مدارک تحصیلی عالوه بر خود مدرک کلیه اقدامات و امتیازات حاصله از آن در هر سطح و در هر سازمانی که باشد بلااثر میشود.
 4. طرح شکواییه جعل درصورتی که مستند شکایت کپی مدرک باشد نه اصل آن، منجر به صدور قرار منع تعقیب میشود زیرا جعل فقط وقتی قابل قبول است که از روی اصل مدرک باشد نه از روی کپی مگر اینکه کپی برابر با اصل شده باشند البته در اینصورت میتوان محکومیت متهم را طبق ماده واحده قانون مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی از مقام تعقیب خواستار شد که بیان میدارد:

“استفاده از عناوین علمی دکتر، مهندس و مانند اینها که شرایط اخذ آن مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین می گردد توسط هر فرد برای خود مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی داخلی و یا خارجی مورد تأیید رسمی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقالب فرهنگی میباشد. مرتکبین استفاده غیر مجاز از عناوین علمی مذکور به مجازات ماده (556 )فصل هشتم کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی محکوم خواهندشد.”

 

۵.از لحاظ قواعد عمومی مجازات ها این جرم درجه ۵ و داری مجازات تبعی (محرومیت از حقوق اجتماعی) است و در خصوص مجرم این جرم امکان استفاده از نهاد های ترمیمی ای چون تعویق صدور حکم،تعلیق اجرای مجازات وعفو وجود دارد.

۶ .ماده ۵۳۱ به کسانی که پیش از آغاز تعقیب از اعمال خود پشیمان شده و مقامات مربوطه را مطلع کنند و سایر مرتکبین را معرفی کنند یا بعد از تعقیب زمینه دستگ یری آنها را فراهم کنند.وعده تخفیف یا حتی معافیت را داده است .

۷.شایان ذکر است در چند سال اخیر سامانه https://estelam.msrt.ir/ به منظور راستی آزمایی مدارک تحصیلی به صورت آنالین راه اندازی شده است. اما به نظر میرسد عدم اطالع کافی عموم از وجود چنین سامانه ای باعث شده است. همچنان افرادی در صدد جعل مدرک تحصیلی با اندیشه بهره مندی از آن برآیند.

قرار منع تعقیب چیست ؟ + نحوه اقدام

قرار منع تعقیب کیفری و حقوقی چیست ؟ احتمالا تا بحال واژه منع تعقیب به گوشتان خورده و یا در آرایی که از دادسرا صادر شده این عبارت را دیده اید . بسیاری از افراد معنی این واژه را نمیدانند و برایشان این سوال پیش می آید که منع تعقیب یعنی چه؟

با این مقاله همراه وکیل وطن دوست ، باشید تا با عبارت قرار منع تعقیب آشنا شوید.

برای درک بهتر عبارت قرار منع تعقیب آشنایی با واژه هایی نظیر بازپرس و قرار و انواع آن لازم می باشد که در ادامه به آن می پردازیم:

قرار منع تعقیب توسط بازپرس صادر می شود.

قرار منع تعقیب

بازپرس کیست؟

بـازپرس یک مقام قضایی در دادسرا است که فعالیت خود را در کنار دادستان انجام میدهد. بازپرس یا همان قاضی پرونده با توجه به دلایل و مدارکی که شاکی به پیوست شکوائیه به دادسرا تسلیم کرده است، تحقیقات خود را آغاز می‌کند.

تحقیقات شامل : شناسایی متهم، پیدا کردن مجرم، کشف جرم جنایت و دلایل وقوع آن و همچنین جلوگیری از بین رفتن دلایل اثبات جرم و غیره می باشد.

قرار چیست؟

قانون آیین دادرسی کیفری تعریفی از قرار ارائه نداده است. البته قانون گذار در ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی درباره حکم گفته است. چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد. حکم و در غیر این صورت، قرار نامیده می شود بنابراین طبق این ماده باید گفت که قرار به رایی گفته می شود. که یک یا دو شرط مزبور را نداشته باشد.
با توجه به ماده فوق اگر تصمیم دادگاه دارای دو ویژگی باشد. آن تصمیم، حکم نامیده می‌شود در غیر اینصورت قرار است.
آن دو ویژگی عبارتند از؛

۱- آن تصمیم مربوط به ماهیت دعوا باشد

یعنی دادگاه، به اصل اختلاف و دعوای میان اشخاص، تصمیمی گرفته باشد. به عنوان مثال؛
علی در دادگاه، دعوایی اقامه کرده که مدعی می‌شود حسن به اتومبیل او صدمه زده است. حسن در مقابل می‌گوید که علی اصلاً مالک اتومبیل نیست تا بتواند خسارت وارد شده به آن را مطالبه کند. دادگاه در این مورد تصمیمی را که میگیرد مربوط به ماهیت دعوا یعنی صدمه به ماشین علی نیست. چون ماشین مال علی نیست و تصمیم دادگاه در این مورد قرار رد دعواست. زیرا ماهیت و اصل دعوا صدمه زدن به اتومبیل است نه اینکه مالک آن چه کسی است. و دادگاه بدون اینکه وارد ماهیت دعوا شود آن را رد میکند.

۲- قاطع دعوا باشد

برای مثال اگر قاضی به علت پیچیده بودن و تخصصی بودن دعوا، تصمیم میگیرد. که پرونده را برای حل بهتر به کارشناس بفرستد ، و نباید گفت که قاضی در مورد دعوا حکم صادر کرده است. در واقع پرونده از دادگاه خارج نشده بلکه دادگاه منتظر نظر کارشناس است تا موضوع را دوباره حل کند. و در این مورد نیز تصمیم دادگاه قرار کارشناسی است و این تصمیم قاطع و تمام کننده دعوا نیست.

قرارها دو نوع هستند

قرار مقدماتی

یعنی قرارهایی که پرونده را آماده تصمیم گیری و صدور رای می کنند. و این قرارها را قرار اعدادی نیز می نامند. ( قرار ارجاع به كارشناسی ، قرار بررسی اصالت سند و . . . از قبیل قرار های مقدماتی هستند. )

قرار های نهایی

قرار های هستند كه موجبات مختومه شدن پرونده را فراهم و منجر به بایگانی شدن پرونده یا ارسال آن به دادگاه می شود. درواقع قرار نهایی به قرارهایی گفته می‌شودبه نوعی موجب می شود دعوا از چرخه رسیدگی خارج شده یا از مرحله ای به مرحله دیگر انتقال یابد.

قرارهای نهایی دادسرا عبارتند از:

 1. قرارمنع تعقیب
 2. قـرار موقوفی تعقیب
 3. قرار بایگانی پرونده
 4. قرارتوقف تحقیقات
 5. قرارجلب به دادرسی

مفهوم عبارت قرار منع تعقیب چیست؟

صدور قرار منع تعقیب توسط بازپرس و یا دادیار به معنای این است که از نظر مرجع رسیدگی کننده دلایل کافی برای انتساب جرم وجود ندارد. و یا اصلا موضوعی که بابت آن شکایت مطرح گردیده است. بر طبق قوانین جرم تلقی نمی‌شود.

به عنوان مثال شخصی از دیگری به اتهام کلاهبرداری شکایت می‌کند. ولی نمی‌تواند آن را در دادسرا ثابت کند و برای بازپرس یا دادیار احراز می شود که هیچگونه تقلبی صورت نگرفته است. و یا دلیل و مدرک کافی جهت اثبات ادعای خود به دادسرا ارائه نمیدهد که در اینصورت قرار منع تعقیب صادر می شود.

قرار منع تعقیب در چه مواردی صادر می‌شود؟

۱- عمل ارتکابی جرم نیست:

یعنی عمل در قانون جرم نبوده و یا جرم انگاری نشده است. مثلا در آدم ربایی مشخص شود که بزه دیده بالغ و عاقل بوده و با تصمیم خود به همراه متهم رفته باشد.

۲- عمل مرتکب جرم است ولی دلایل کافی موجود نیست :

مثلاً قتلی صورت گرفته و مقتول هم موجود است اما تحقیقات نشان می دهد که متهم مرتکب این قتل نگردیده است.

قرار منع تعقیب توسط بازپرس یا دادیار شعبه صادر می شود و برای تائید نزد دادستان یا دادیار اظهارنظر ارسال می شود. چنانچه دادیار اظهارنظر با نظر بازپرس یا دادیار شعبه موافق باشد قرار را تائید و برای ابلاغ به متهم به شعبه ارجاع می دهد ولی در صورت اختلاف نظر حل اختلاف با دادگاه کیفری ۲ می باشد.

قرار منع تعقیب صادره از دادسرا ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه می باشد درصورتی که دادگاه با قرار منع تعقیب صادره موافق باشد قرار را تایید میکند. ولی در مواردی که نظر دادگاه بر مجرمیت متهم باشد با نقض قرار منع تعقیب اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی نموده و پرونده را برای تفهیم اتهام متهم به دادسرا ارجاع می دهد.

درصورتی که عمل ارتکابی جرم نبوده باشد و قرار منع تعقیب به این دلیل صادر شده باشد نمیتوان مجددا شخص را به همان اتهام تعقیب نمود. ولی در صورتی که صدور قرار منع تعقیب ناشی از عدم وجود دلایل کافی بوده باشد. در صورت وجود دلایل جدید می توان آن شخص را دوباره مورد تعقیب قرار داد.

وکیل چک برگشتی

وکیل چک برگشتی , بهترین وکیل چک برگشتی در تهران : امروزه با افزایش روابط مالی و معاملات بین اشخاص حقیقی و حقوقی ، بسیاری از پرداختها از طریق اسناد تجاری به ویژه چک صورت میگیرد. و به تبع آن چکهای برگشتی نیز افزایش یافته. و دادگاهها مملو از دعاوی مربوط به چکهای برگشتی می باشد. که اقدام برای وصول مبلغ چک و همچنین خسارت تاخیر تادیه و پیگیری برای توقیف اموال و گرفتن ممنوع الخروجی و نهایتا اجرای حکم و یا گرفتن جلب محکوم علیه همه مراحلی است که نیاز به تجربه در زمینه اسناد تجاری بویژه چک دارد. که میتوانید با گرفتن وکیل متخصص در زمینه چک برگشتی ، اصل وجه و دیرکرد آن را در مدت زمان کوتاهی وصول کنید.

مفهوم چک

طبق قانون تجارت چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد. کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌کند.

اقسام چک

1. چک عادی

چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود، صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد.

2. چک تایید شده

چکی است که اشخاص به عهده بانک ها به حساب جاری خود، صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می شود.

3. چک تضمین شده

چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.

4. چک مسافرتی

چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می‌شود.

وکیل چک برگشتی

دلایل صدور گواهی عدم پرداخت از طرف بانک:

 1. عدم موجودی یا کافی بودن آن در حسابی که به اعتبار آن چک صادر شده.
 2. عدم مطابقت امضا.
 3. قلم خوردگی در متن چک.
 4. اختلاف در مندرجات چک.
 5. مغایرت تاریخ به عدد و حروف.
 6. مغایرت مبلغ به عدد و حروف.
 7. مسدود بودن حساب.
 8. مخدوش بودن امضا و یا مندرجات.
 9. نقص امضا.

در صورت وجود یکی از دلایل فوق بانک به درخواست دارنده گواهی عدم پرداخت صادر میکند. و اصطلاحا میگویند چک برگشت خورد.

نحوه وصول چک برگشتی

طبق قانون تجارت صادرکننده با کلیه ظهرنویسان اسناد تجاری مثل سفته یا چک در مقابل دارنده مسئولیت تضامنی دارند. یعنی میتوان به هریک از آنها برای کل مبلغ چک مراجعه نمود.

به سه روش میتوان برای وصول وجه چکی که از بانک گواهی عدم پرداخت برایش صادر شده اقدام نمود.

۱) اقدام حقوقی

شما میتوانید با تقدیم دادخواست از طریق دفاتر خدمات قضایی ، بر علیه صادر کننده و ظهرنویسان چک اقامه دعوا کنید. که در اینصورت بعد از ثبت دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی پرونده شما با توجه به محل برگشت چک به دادگاه حقوقی صالح ارجاع شده و ظرف چند روز پیامکی حاوی ابلاغ وقت رسیدگی به شما ارسال میشود . بعد از تشکیل جلسه دادرسی چنانچه خوانده دفاع موثری نداشته یا در جلسه حاضر نشود. دادگاه رای به محکومیت وی صادر میکند که بعد از قطعیت رای میتوان درخواست اجرای حکم را نمود .

معمولا برای جلوگیری از انتقال اموال مدیون به قصد فرار از دین ، همزمان با دادخواست مطالبه وجه چک، تامین خواسته را نیز میتوان درخواست کرد و با استعلام و توقیف اموال مدیون پیش از تشکیل جلسه رسیدگی و صدور رای از فروش و انتقال آنها خودداری نمود.

برای اینکه بتوان علاوه بر صادرکننده چک به ظهرنویس(پشت نویس) نیز مراجعه کرد می بایست ظرف ۱۵ روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کرد و گواهی عدم پرداخت گرفت و ظرف یکسال از تاریخ برگشت اقامه دعوا کرد. در غیر اینصورت دیگر نمی توان علیه ظهرنویسان طرح دعوا نمود .

در روش حقوقی در صورتی که مدیون مالی نداشته باشد. میتوان جلب گرفت که به این نوع جلب یوم الادا می گویند یعنی تا زمانی که دینش را ادا نکره یا دادخواست اعسارش پذیرفته نشده حبس میشود.

۲) اقدام کیفری

طبق ماده ۷ قانون صدور چک ، برای صدور چک بلامحل جرم انگاری شده و با توجه به مبلغ مندرج در متن چک مجازات حبس تعیین شده است .

بنابر این در صورتی که چک شرایط قانونی را دارا باشد. میتوان از طریق دادسرا اقدام به شکایت کرده و علیرغم درخواست پرداخت وجه چک تعقیب متهم و مجازات وی را نیز درخواست نمود. که این روش به دلیل هزینه دادرسی کمتر نسبت به اقدام حقوقی کم هزینه تر و همچنین سریعتر می باشد.

توجه داشته باشید برای اقدام وکیل کیفری نیز مانند اقدام حقوقی می بایست ابتدا از طریق دفاتر خدمات قضایی اقدام به ثبت شکایت نمود. دارنده چک در این روش برای اینکه بتواند شکایت کیفری نماید. می بایست مهلت های مقرر در قانون را رعایت نماید یعنی باید تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه کرده و گواهی عدم پرداخت بگیرد. و ظرف شش ماه نیز از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت نماید و اگر این این مواعد را رعایت نکند حق شکایت کیفری ساقط میشود. و باید از طریق حقوقی یا اجرای ثبت اقدام نماید.

نکته مهم اینکه در شکایت کیفری توسط وکیل چک برگشتی فقط دارنده ای که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده میتواند صرفا علیه صادر کننده نه ظهرنویسها اقدام نماید.

در موارد ذیل چک قابلیت شکایت کیفری نخواهد داشت:

 1. در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.
 2. هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
 3. چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
 4. هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
 5. در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

مرجع صالح به رسیدگی کیفری دادگاه محل برگشت چک می باشد!

۳)اقدام از طریق اجرای ثبت

یکی دیگر از روشهایی که میتوان وجه چک را وصول کرد اقدام از طریق اجرای ثبت می باشد. که در این طریق نیازی به مراجعه به دفاتر خدمات قضایی نبوده و چون طبق قانون ، چک در حکم سند رسمی لازم الاجراست. میتوان بدون مراجعه به دادگاه و دادسرا مستقیما از طریق اجرای ثبت چک را به اجرا گذاشت و علاوه بر مطالبه وجه چک ، بلافاصله بعد از صدور اجرائیه صادرکننده را ممنوع الخروج نمود. امری که در روش حقوقی بعد از قطعیت حکم و در روش کیفری در دادسرا به عنوان یکی از قرارهای تامین کیفری به ندرت صادر میشود.

مزیت دیگری که این روش وکیل چک برگشتی دارد عدم لزوم رعایت مواعد است. و حصول نتیجه در زمان کمتری نسبت به سایر روشها امکانپذیر می باشد.

نکته قابل توجه در مورد اقدام از طریق اجرای ثبت این است. که فقط نسبت به صادرکننده قابل اعمال بوده و نمیتوان نسبت به ضامن یا ظهرنویس از اجرای ثبت اقدام نمود. نکته دیگر اینکه برخلاف اقدام حقوقی و کیفری در اجرای ثبت امکان بازداشت مدیون وجود ندارد و اجرائیه فقط به میزان وجه چک صادر میشود و نمیتوان خسارت دیرکرد را از اجرای ثبت مطالبه نمود .

همچنین طبق ماده ۲ ق.ص.چ نسبت به چکی که به علت عدم مطابقت امضا گواهی عدم پرداخت گرفته اجراییه صادر نمی شود.

مدارک لازم جهت اقدام از طریق اجرای ثبت:

 1. تقاضانامه مخصوص صدور اجرائیه.
 2. اصل و فتوکپی مصدق چک.
 3. اصل و فتوکپی مصدق گواهی عدم پرداخت.

اقدام از طریق اجرای ثبت باید در اجرای ثبت محلی که بانک صادر کننده چک در آن واقع شده است صورت گیرد.

وکیل پایه یک دادگستری – سارا وطن دوست

وکیل پایه یک دادگستری – سارا وطن دوست : امروزه توسعه روابط افراد جامعه با یکدیگر و افزایش مراودات مالی آنها و تاسیس روزافزون شرکت های تجاری و غیر تجاری و بنگاههای اقتصادی و نیز گسترش روابط غیر مالی افراد با یکدیگر و… باعث بروز مشکلات فراوان و طرح دعاوی حقوقی و کیفری در دادگاهها می شود.

در اکثر کشورهای توسعه یافته هر خانواده دارای یک پزشک و یک وکیل خانوادگی هستند.

یک وکیل متخصص در امور حقوقی و کیفری یا خانواده میتواند با تخصص خود در مشاوره حقوقی یا طرح دعوا و یا دفاع در دعوای طرح شده علیه شما از زایل شدن حق شما جلوگیری کند .

وکیل پایه یک دادگستری خانم در تهران

بسیاری تصور میکنند با پرسیدن سوال و مشاوره های رایگانی که در حد چند جمله کوتاه از موسسات حقوقی مختلف می کنند. اطلاعات کاملی در موضوع مورد نظر پیدا میکنند. غافل از اینکه یک وکیل با مطالعه دقیق در جزئیات پرونده که افراد عادی اطلاع از آن ندارند. بتواند سرنوشت پرونده را به نفع شخص تغییر دهد .

باید آگاه باشید که امر وکالت امری بسیار تخصصی بوده و خود شخص با اطلاعات اندکی که دارد نمیتواند وکیل خود باشد .
بعلاوه در صورت محکومیت طرف دعوا ، شما میتوانید حق الوکاله وکیل را به همراه سایر هزینه های قانونی مانند هزینه دادرسی طبق تعرفه از وی دریافت نمایید.

پیشگیری بهتر از درمان است

در بسیاری از موارد قبل از هر اقدامی از قبیل تنظیم قرارداد یا شروع مشارکت یا ازدواج و یا هر اقدامی که ممکن است در آینده آثار حقوقی بر جای بگذارد . مشورت با یک وکیل با تجربه و آگاه به مسائل روز برای پیشگیری از بروز مشکلات و دعاوی احتمالی آینده مفید است. و درواقع صرف هزینه ای اندک برای مشاوره از هزینه های بعضا هنگفت در آینده جلوگیری میکند. بنابراین بهترین راه این است که برای شروع کار و قبل از بروز مشکل ابتدا با وکیل مشورت کنید .

وکیل پایه یک دادگستری - سارا وطن دوست

بلافاصله با بروز مشکل از همان ابتدا به وکیل باتجربه و آگاه مراجعه کنید

باید مطلع باشید که اصولا آرای دادگاه ها از اعتبار امر مختومه برخوردارند. یعنی فقط یکبار رسیدگی میشوند و اگر دادگاهی به یک دعوا یکبار رسیدگی کند. و رای قطعی صادر شود دیگر به همان دعوا با همان اصحاب و موضوع رسیدگی نخواهد شد. اگر شما شخصا و بدون کمک وکیل در مقام طرح یا دفاع از دعوا در مراجع قضایی بدون اطلاعات حقوقی کافی اقدام کنید. نهایتا محکوم شوید دیگر هیچ وکیلی نمیتواند کمکی به شما بکند. و ممکن است به راحتی حقتان زایل شود. بنابراین به تصور اینکه با مشاوره و نظر اطرافیان و حتی اطلاعات ناقصی که از وکیل دارید. خودتان می توانید از پس انجام آن برآیید به تنهایی اقدام نکنید. چراکه وکیل با تخصصی که دارد و با دقت در جزئیات و اطلاعات حقوقی خود میتواند رای را به نفع شما بگیرد .

خیلی از مردم تصور میکنند هزینه کردن برای وکیل بیهوده بوده و به اصطلاح دور ریختن پول است. و از مشاوره حقوقی یا گرفتن وکیل خودداری میکنند. و بعد از محکوم شدن در دادگاه به وکیل مراجعه می کنند. در حالی که در این مرحله کار وکیل هم دشوار است و چه بسا جای دفاعی باقی نمانده و اکثر آرا در تجدیدنظر تایید می شوند. و فقط حسرت و پشیمانی برای شخص باقی خواهد ماند.

برای کسب بهترین نتایج در کنار شماییم.

وکیل پایه یک دادگستری – سارا وطن دوست

آیا بیت کوین قانونی است؟

آیا بیت کوین قانونی است؟ , بیت کوین در قانون ایران  : طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده جرم محسوب می شود .

وکیل متخصص کیفری : خرید و فروش و نگهداری و فعالیتهای مربوط به ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین در قانون ما جرم انگاری نشده و جرم محسوب نمیشود. ولی اگر از این طریق جرمی مثل پولشویی ، کلاهبرداری و … صورت گیرد مرتکب به سبب این جرایم قابل پیگیری از طرف مراجع قضایی است.

بنابراین هرگونه جرمی در این زمینه مثل کلاهبرداری ، هک و سرقت کیف پول یا عدم وفای به عهد رخ دهد. هرشخصی میتواند قانونا شکایت خود را در این خصوص ثبت کرده و طبق قوانین به آن رسیدگی خواهد شد.

آیا استخراج بیت کوین قانونی است؟

انجام فعالیتهای مربوط به استخراج بیت کوین در ایران مشروط به اخذ مجوز از وزارت صمت قانونی است. و برق مصرفی آن با تعرفه برق صادراتی محاسبه می شود. در غیر اینصورت برق مصرفی توسط وزارت نیرو قطع و دستگاه های استخراج نیز به دستور مقام قضایی ضبط خواهد شد.

آیا بیت کوین قانونی است؟

واردات ماینر (تجهیزات استخراج)و ماینینگ با کسب مجوز از وزارت صمت امکانپذیر است.

طبق بخشنامه بانک مرکزی هرگونه فعالیت در خصوص ارزهای دیجیتال از جمله خرید و فروش توسط بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و صرافی هایی که دارای مجوز از بانک مرکزی هستند. رسما ممنوع اعلام شده است.

مالک شبکه بیت کوین کیست؟

شبکه بیت کوین تحت مالکیت شخص خاصی نبوده و توسط کاربران خود در سراسر دنیا کنترل میشود.
مهمترین مسئله ای که در خصوص شبکه ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین در کشورهای مختلف برای به رسمیت شمردن آنها وجود دارد .جابجایی مبالغ بسیار زیاد پول بدون پرداخت مالیات و یا پولشویی از طریق این شبکه بوده و مسئله دیگر مصرف بسیار بالای برق برای استخراج آن است.

آیا اگر جرمی در خصوص خرید و فروش و فعالیت های مربوط به بیت کویت و سایر ارزهای خارجی رخ دهد امکان پیگیری قانونی و طرح شکایت وجود دارد؟

امکان طرح هرگونه دعوا و شکایت در مورد خرید و فروش بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال در کشور ما وجود دارد .

آیا ردیابی و شناسایی کیف پول های دیجیتال از طرق قانونی امکانپذیر است؟

در صورتی که با روشهای ویژه ای امنیت و حریم خصوصی آنها افزایش نیافته باشد. ردیابی این کیف پول ها نیز از طرق مختلف امکانپذیر است.

برای اینکه در زمینه ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین دچار مشکل نشوید .توصیه میشود قبل از شروع به فعالیت حتما آموزش لازم را در این زمینه ببینید و از طریق سایتها و کیف پول های معتبری که از امنیت آنها اطمینان دارید اقدام به فعالیت نمایید.

نکات مهم حق ارتفاق

حق ارتفاق چیست ؟ ارتفاق در لغت به معنی مدارا است وشاید به این منظور باشد که مالک زمین باید با صاحب حق ارتفـاق در زمین خودبا مدارا رفتار رفتار کند ونباید مانع از برخورداری وی از حق خود شود.  مطابق قانون مدنی ارتفاق حقی است که به موجب آن صاحب ملکی به اعتبار مالکیت خود میتواند از ملک دیگری استفاده کند.

شرایط حق ارتفاق

 1. به سود زمینی ایجاد میشود که هر کس مالک آن زمین شودمیتواند از آن حق استفاده کند.
 2. حق ارتفـاق مالکیت زمین را محدود می‌کند.
 3. انتقال دادن زمینی که حق ارتفـاق دارد باعث از بین رفتن این حق نمیشود. حق ارتفاق مختص زمینهای مجاور نیست ودر زمینهای غیر مجاور هم برقرار میشود.
 4. حق ارتـفاق قابل تقسیم نیست واگر ملکی مشترک بین چند شریک باشد همه شرکا میتوانند مانند سابق از حق ارتفـاق استفاده نمایند.

حق ارتفاق

اقسام ارتفاق

1-ارتفاق ناشی از قرارداد

متداول ترین راه ایجاد حق ارتفـاق قرارداد است که صاحبان املاک میتوانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند به صورت معوض یا رایگان به شخص دیگری واگذار کنند. در انعقاد قرارداد حق ارتـفاق دو طرف آزادی دارند اما باید شرایط عمومی صحت قرارداد رعایت شود.
ارتفاق ناشی از قانون -گاهی اوقات قانون برای حفظ نظم وبهره برداری از املاک اموری را بر آنها تحمیل میکند این محدودیت‌ها نوعی حق ارتفاق محسوب می‌شوند. نحوه اجرای ارتفاق ناشی از قانون را خود قانون مشخص میکند.

2-ارتفاق ناشی از وضع طبیعی املاک

بعضی از حقوق ارتفاقی هستند که به علت وضع طبیعی املاک تحمیل میشود مثلا هر گاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضلاب یا مجرای آب خانه دیگری بوده صاحب آن خانه یا زمین نمیتواند از این حق جلوگیری کند.

حق ارتفـاق به اعتبار اجرای حق

حق ارتـفاق مثبت

صاحب آن اجازه مستقیم از ملک دیگری را داشته باشد مثل حق عبور وحق داشتن در ویا ناودان.

حق ارتفـاق منفی

صاحب حق از محدودیتی که برای مالک زمین موضوع حق ایجاد میشود استفاده میکندومالک از بعضی تصرفات محدود میشود مثل حریم املاک.

هزینه اجرای حق ارتفاق

1-هزینه های استفاده از حق

هزینه های استفاده از حق ارتفاق به عهده خود صاحب حق است مگر اینکه بین او و صاحب ملک، برخلاف آن، قراری گذاشته باشد، مثلا اگر خرابی مجری مانع عبور آب شودمالک خانه ملزم نیست که مجرا را تعمیر کند وخود صاحب حق برای استفاده از حق خود باید مجرا را تعمیر کند.

2-هزینه های حفظ مال در برابر تصرف صاحب حق

این هزینه‌ها به عهده مالک است برای مثال اگر مجرای آب شخصی، درخانه دیگری باشد ودر مجری خرابی به وجود آید که عبور آب موجب خسارت به خانه شود مالک خانه حق ندارد صاحب مجری را مجبور به تعمیر مجری کند بلکه باید خودش تعمیر را انجام دهد واز خود دفع ضرر کند.

برای آشنایی و دستیابی به حقوق خود از مشاوره حقوقی وکیل ملکی استفاده نمایید.

مجازات خیانت در امانت

مجازات خیانت در امانت : در آیات متعددی از قرآن کریم مردم به رعایت امانت ودرستکاری توصیه شده اند. درروایات وارده از معصومین نیز خیانت در امانت امری ناپسند دانسته شده است.

خیانت در امانت جرمی است علیه اموال و دارایی های اشخاص که تملک آنها را بر اموالشان متزلزل میکند. برای توضیحات بیشتر در ادامه با وکیل سارا وطن دوست همراه باشید..

شرایط تحقق جرم

موضوع جرم خیانت در امانت عین مال یا وسیله به دست آوردن مال مثل سفته،چک، قبض و نظایر آن است.
مال امانی باید توسط مالک یا متصرف قانونی به امین سپرده شده باشد.
اگر شخصی مالی را به دست آورده باشد ویا مال گمشده‌ای را تصرف کند خیانت در امانت نیست.

عنصر قانونی

ماده 674 ق.م.ا مبین عنصر قانونی خیانت در امانت است.

عنصر مادی

مطابق ماده 674 جرم خیانت در امانت به 4 دسته تقسیم شده که عبارتند از استعمال نمودن، اتلاف، مفقود کردن و تصاحب مالی که از طرف مالک به کسی سپرده شده باشد.

مجازات خیانت در امانت

1-استعمال نمودن

به معنی مصرف کردن واستفاده کردن از مالی که به امانت به شخصی سپرده شده باشد. این استعمال باید با سوء نیت همراه باشد. در استعمال از بین بردن مال مورد امانت مطرح نیست. مثل اینکه فرد امین به وسیله خودرویی که امانت گرفته مصالح ساختمانی حمل کند.

2-اتلاف

به معنای تلف کردن و از بین بردن مال مورد امانت از طریق آتش زدن، شکستن، پاره کردن ونظیر اینها باشد. در اتلاف مال مورد امانت از بین می‌رود در اتلاف لازم نیست خود شخص مال مورد امانت را از بین ببردبلکه میتواند سبب از بین رفتن مال شود.در بعضی از موارد کل مال تلف میشود مانند پاره کردن کل صفحات کتاب ویا ممکن است اتلاف جزئی از مال باشد مانند پاره کردن جلد کتاب.

3-مفقود کردن

رفتاری است که شخصی که مال در دست او امانت است مال را از دسترس مالک خارج کند مانند انداختن مال امانتی در دریا .

4-تصاحب

فرد امین مال مورد امانت را مانند مال خود بداندو با آن برخوردی میکند که معمولا مالک با مال خود می‌کند مثل فروش و یا رهن دادن مال.

شرایط ارتکاب جرم خیانت در امانت

هر گاه مجرم یکی از این 4 مورد را انجام دهد مرتکب جرم خیانت در امانت میشود.

 1. موضوع جرم باید مال باشد مانند اشیاء و حیوانات واین مال باید در شرع و عرف مالیت داشته باشد. سپردن مواد مخدر و مشروبات الکلی و حشرات بی ارزش و مانند اینها نمیتواند خیانت در امانت باشد.
 2. سپرده شدن مال به امین توسط مالک یا متصرف قانونی وشرط استرداد یا به مصرف معین رساندن نیز وجود داشته باشد.
 3. تعلق مال به غیر یعنی اگر خود امین مالک مال سپرده شده به خود باشد تصاحب او خیانت در امانت نیست مثل اینکه شخصی مال خود را نزد تنها وارث خود امانت بگذارد بعد از مرگ شخص امانت گذار وارث هر اقدامی نسبت به مال امانی کند خیانت در امانت نیست.

مجازات خیانت در امانت حبس تعزیری درجه پنج یعنی 6 ماه تا 3 سال حبس میباشد. همچنین دارای مجازات تبعی 2 سال محرومیت از حقوق اجتماعی میباشد.

برای شکایت از این جرم باید به دادسرای محل وقوع جرم مراجعه کرد. توصیه می شود در مراحل دادرسی وتنظیم شکایت ونگارش لوایح از مشاوره حقوقی استفاده نمایید.

اقسام سرقت و مجازات آن ها

اقسام سرقت و مجازات آن ها : سرقت به معنی ربودن مالی که در ملکیت دیگری میباشد.

انواع سرقت

در قانون مجازات اسلامی 3نوع سرقت وجود دارد:

 1. سرقت حدی
 2. سـرقت ساده موجب تعزیر
 3. سرقت خاص

سـرقت از نظر حقوق ایران تنها در مورد اموالی که قابل جابه‌جا شدن وانتقال هستند محقق میشود.  رضایت ظاهری مالک در دادن مال خود به دیگری سرقت محسوب می‌شود. مثل اینکه کسی با تهدید کردن به وسیله چاقو یا اسلحه، مال دیگری را گرفته وفرار کند مرتکب سرقت شده است.

اقسام سرقت و مجازات آن ها

سرقت حدی

در اقسام سرقت و مجازات آن ها باید بیان داشت ، سرقت حدی باید تمام شرایط زیر را داشته باشد.

 1. مالیت شرعی داشتن یعنی کالاهایی مانند آلات لهو و لعب ومشروبات الکلی که طبق قانون ایران فاقد ارزش میباشند مال محسوب نمیشود وربودن آنها سرقت نمیباشد.
 2. مال درحرز (مکان مناسب که از نظر عرف مال در آن از دستبرد محفوظ است )باشد.
 3. حرز توسط سارق برای برداشتن مال تخریب شده باشد و این کار مخفیانه باشدوخارج کردن مال توسط سارق انجام شود.
 4. سارق پدر یا پدر بزرگ صاحب مال نباشد.
 5. به حد نصاب رسیدن ارزش مال (چهار ونیم نخود طلای مسکوک )
 6. مال مسروق از اموال عمومی یا دولتی و یا وقف نباشد.
 7. سرقت در زمان قحطی نباشد.
 8. صاحب مال از سارق نزد مراجع قضایی شکایت کند.
 9. صاحب مال سارق را نبخشد.
 10. مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق درنیاید.
 11. مال مورد سرقت ،مسروق یا غصبی نباشد.
 12. سارق قبل از اثبات جرم توبه نکرده باشد.
 13. حرز غصبی نباشد.

مجازات سـرقت حـدی

 1. درمرتبه اول قطع 4 انگشت دست راست
 2. مرتبه دوم قطع پای چپ از پایین برآمدگی به نحوی که نصف قدم ومقداری از مسح باقی بماند.
 3. مرتبـه سوم حبس ابد.
 4. مرتبه چهارم -اعدام.

سرقت های تعزیری

 1. سـرقت مقرون به آزار (جسمی -روحی ).
 2. سـرقت مسلحانه گروهی در شب.

مجازات سرقتهای تعزیری حبس و شلاق میباشد.

هر گاه سرقت دارای تمام 5 شرط زیر باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محکوم میشود.

 • سرقت در شب واقع شده باشد.
 • سارقین 2 نفر یا بیشتر باشند.
 • یک یا چند نفر از آنها دارای سلاح ظاهر یا مخفی باشد.
 • از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته و کلید ساختگی به کار برد.
 • سرقت همراه با آزار و تهدید باشد.

جرایم مرتبط با سرقت

 1. استفاده غیر مجاز از آب، برق، گاز و تلفن تا 3 سال حبس.
 2. مداخله در اموال مسروقه مثل قبول ،مخفی کردن ومورد معامله قرار دادن اموال مسروقه حبس از 6 ماه تا 3 سال وتا 74 ضربه شلاق.
 3. مداخله در اموال توقیف شده حبس از 3 ماه تا یک سال.
 4. ساختن کلید یا هروسیله دیگر برای ارتکاب جرم حبس از 3 ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق.
 5. ربودن بدون قصد سرقت یعنی قصد سارق محروم کردن دائمی نیست بلکه برای استفاده موقت است نه تصاحب ومحرومیت دائمی حبس از 6 ماه 1 سال.

با توجه به پیچیدگی جرم سرقت برای دستیابی به حقوق خود از لوایح و دفاعیات و مشاوره حقوقی وکلای متخصص حقوقی و کیفری استفاده نمایید.

سارا وطن دوست – وکیل پایه یک دادگستری