نوشته‌ها

چه زمانی می توان مانع انتقال خودرو به پارکینگ شد ؟

نحوه منع انتقال خودرو به پارکینگ

حضور مالک زمانی میتواند مانع انتقال خودرو به پارکینگ شود. که تخلفی مثل پارک خودرو زیر تابلوی حمل با جرثقیل رخ داده باشد. و اگر توقیف خودرو به دلیل ارتکاب جرایمی مثل شرب خمر یا عدم داشتن گواهینامه و جرایم دیگری باشد. که نیاز به توقیف و انتقال خودرو باشد. ،حضور مالک نمیتواند تاثیری داشته باشد. و خودرو توسط پلیس توقیف و به پارکینگ منتقل خواهد شد .

مقالات حقوقی را در سایت وکیل وطن دوست دنبال کنید.